Trường : THPT Thành phố Điện Biên Phủ
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 18/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 HSG-TOAN10 HSG-LY10 HSG-HOA10 HSG-SINH10 HSG-TIN10 HSG-VAN10 HSG-SU10 HSG-DIA10 HSG-NN10 HSG-GDCD10 HSG-TOAN11 HSG-LY11 HSG-HOA11 HSG-SINH11 HSG-TIN11 HSG-VAN11 HSG-SU11 HSG-DIA11 HSG-GDCD11 HSG-NN11 HSG-TOAN12 HSG-LY12 HSG-HOA12 HSG-SINH12 HSG-TIN12 HSG-VAN12 HSG-SU12 HSG-DIA12 HSG-GDCD12 HSG-NN12
T.2 1                                                                                                                              
2                                                                                                                              
3                                                                                                                              
4                                                                                                                              
5                                                                                                                              
T.3 1                                     Toán
NHANTT
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngoại ngữ
THAOLT
    Ngoại ngữ
THUNT
            Ngoại ngữ
CUCNTT
                        HSG 2
NAMNT
HSG 2
HOANTT
HSG 2
ANHTTM
HSG 2
PHUONGNT
HSG 1
CHAUMTH
HSG 2
DIUHT
HSG 1
NHUNGNTT
HSG 1
HOADTN
HSG 2
QUYNT
HSG 2
HUYENPT
HSG 1
TANTTM
HSG 2
HOAIHP
HSG 2
HOAIVT
HSG 2
THUYHTT
HSG 1
HONGNT
HSG 2
BICHNT
HSG 1
CHIDT
HSG 2
THAODT
HSG 1
THINHNT
HSG 2
HUONGPT
2                                     Toán
NHANTT
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngoại ngữ
THAOLT
    Ngoại ngữ
THUNT
            Ngoại ngữ
CUCNTT
                        HSG 2
NAMNT
HSG 2
HOANTT
HSG 2
ANHTTM
HSG 2
PHUONGNT
HSG 1
CHAUMTH
HSG 2
DIUHT
HSG 1
NHUNGNTT
HSG 1
HOADTN
HSG 2
QUYNT
HSG 2
HUYENPT
HSG 1
TANTTM
HSG 2
HOAIHP
HSG 2
HOAIVT
HSG 2
THUYHTT
HSG 1
HONGNT
HSG 2
BICHNT
HSG 1
CHIDT
HSG 2
THAODT
HSG 1
THINHNT
HSG 2
HUONGPT
3                                     Toán
NHANTT
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngoại ngữ
THAOLT
    Ngoại ngữ
THUNT
            Ngoại ngữ
CUCNTT
                        HSG 2
NAMNT
HSG 2
HOANTT
HSG 2
ANHTTM
HSG 2
PHUONGNT
HSG 1
CHAUMTH
HSG 2
DIUHT
HSG 1
NHUNGNTT
HSG 1
HOADTN
HSG 2
QUYNT
HSG 2
HUYENPT
HSG 1
TANTTM
HSG 2
HOAIHP
HSG 2
HOAIVT
HSG 2
THUYHTT
HSG 1
HONGNT
HSG 2
BICHNT
HSG 1
CHIDT
HSG 2
THAODT
HSG 1
THINHNT
HSG 2
HUONGPT
4                                                                                                                              
5                                                                                                                              
T.4 1                   Ngoại ngữ
THAOLT
Ngoại ngữ
HIENDT
Toán
NAMNT
Toán
HATN
Toán
HATT
Toán
HUONGVT
Toán
NHANTT
Toán
TRINHPX
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Toán
TANTTM
                          HSG 2
NGAKT
HSG 2
MINHTN
HSG 2
NHUNGNTH
HSG 1
GIANGPTH
HSG 1
NHUNGNT
HSG 2
BINHKTT
HSG 1
HIENQT
HSG 2
THUYNT
HSG 1
BICHNTN
                                         
2                   Ngoại ngữ
THAOLT
Ngoại ngữ
HIENDT
Toán
NAMNT
Toán
HATN
Toán
HATT
Toán
HUONGVT
Toán
NHANTT
Toán
TRINHPX
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Toán
TANTTM
                          HSG 2
NGAKT
HSG 2
MINHTN
HSG 2
NHUNGNTH
HSG 1
GIANGPTH
HSG 1
NHUNGNT
HSG 2
BINHKTT
HSG 1
HIENQT
HSG 2
THUYNT
HSG 1
BICHNTN
                                         
3                   Ngoại ngữ
THAOLT
Ngoại ngữ
HIENDT
Toán
NAMNT
Toán
HATN
Toán
HATT
Toán
HUONGVT
Toán
NHANTT
Toán
TRINHPX
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Toán
TANTTM
                          HSG 2
NGAKT
HSG 2
MINHTN
HSG 2
NHUNGNTH
HSG 1
GIANGPTH
HSG 1
NHUNGNT
HSG 2
BINHKTT
HSG 1
HIENQT
HSG 2
THUYNT
HSG 1
BICHNTN
                                         
4                                                                                                                              
5                                                                                                                              
T.5 1                                   Toán
HATT
    Toán
HATN
Ngoại ngữ
THUANNT
          Ngoại ngữ
HUYENPT
Ngoại ngữ
THUNT
Ngoại ngữ
BICHNTN
    Toán
TANTTM
                  HSG 1
QUYNT
HSG 2
NAMNT
HSG 1
HOANTB
HSG 1
PHONGTT
HSG 1
HOATT
HSG 1
CHAUMTH
HSG 1
HANHNT
HSG 1
NHUNGNTT
HSG 1
HOADTN
HSG 1
THINHNT
HSG 1
PHUONGNT-NN
Toán
TOANTH
HSG 1
NHUNGNTRT
HSG 1
CUONGNM
HSG 1
OANHPTK
HSG 1
HONGNT
HSG 2
BICHNT
HSG 1
CHIDT
HSG 1
THUYNT
  HSG 1
CUCNTT
2                                   Toán
HATT
    Toán
HATN
Ngoại ngữ
THUANNT
          Ngoại ngữ
HUYENPT
Ngoại ngữ
THUNT
Ngoại ngữ
BICHNTN
    Toán
TANTTM
                  HSG 1
QUYNT
HSG 2
NAMNT
HSG 1
HOANTB
HSG 1
PHONGTT
HSG 1
HOATT
HSG 1
CHAUMTH
HSG 1
HANHNT
HSG 1
NHUNGNTT
HSG 1
HOADTN
HSG 1
THINHNT
HSG 1
PHUONGNT-NN
Toán
TOANTH
HSG 1
NHUNGNTRT
HSG 1
CUONGNM
HSG 1
OANHPTK
HSG 1
HONGNT
HSG 2
BICHNT
HSG 1
CHIDT
HSG 1
THUYNT
  HSG 1
CUCNTT
3                                   Toán
HATT
    Toán
HATN
Ngoại ngữ
THUANNT
          Ngoại ngữ
HUYENPT
Ngoại ngữ
THUNT
Ngoại ngữ
BICHNTN
    Toán
TANTTM
                  HSG 1
QUYNT
HSG 2
NAMNT
HSG 1
HOANTB
HSG 1
PHONGTT
HSG 1
HOATT
HSG 1
CHAUMTH
HSG 1
HANHNT
HSG 1
NHUNGNTT
HSG 1
HOADTN
HSG 1
THINHNT
HSG 1
PHUONGNT-NN
Toán
TOANTH
HSG 1
NHUNGNTRT
HSG 1
CUONGNM
HSG 1
OANHPTK
HSG 1
HONGNT
HSG 2
BICHNT
HSG 1
CHIDT
HSG 1
THUYNT
  HSG 1
CUCNTT
4                                                                                                                              
5                                                                                                                              
T.6 1     Ngoại ngữ
THAOLT
          Ngoại ngữ
THUANNT
Toán
TRINHPX
Toán
HUNGHT
                      Ngoại ngữ
CUCNTT
  Ngoại ngữ
HUONGPT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Ngoại ngữ
HUYENPT
Toán
VANHTH
Toán
TOANTH
Toán
NGAKT
Toán
HUONGVT
Toán
TANTTM
  HSG 1
HATN
HSG 1
HANGNT
HSG 1
HUONGTTT
HSG 1
GIANGPTH
HSG 1
NHUNGNT
HSG 1
CHAUPTX
HSG 1
HIENQT
HSG 1
THAODT
HSG 2
THUNT
                                      HSG 1
THINHNT
 
2     Ngoại ngữ
THAOLT
          Ngoại ngữ
THUANNT
Toán
TRINHPX
Toán
HUNGHT
                      Ngoại ngữ
CUCNTT
  Ngoại ngữ
HUONGPT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Ngoại ngữ
HUYENPT
Toán
VANHTH
Toán
TOANTH
Toán
NGAKT
Toán
HUONGVT
Toán
TANTTM
  HSG 1
HATN
HSG 1
HANGNT
HSG 1
HUONGTTT
HSG 1
GIANGPTH
HSG 1
NHUNGNT
HSG 1
CHAUPTX
HSG 1
HIENQT
HSG 1
THAODT
HSG 2
THUNT
                                      HSG 1
THINHNT
 
3     Ngoại ngữ
THAOLT
          Ngoại ngữ
THUANNT
Toán
TRINHPX
Toán
HUNGHT
                      Ngoại ngữ
CUCNTT
  Ngoại ngữ
HUONGPT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Ngoại ngữ
HUYENPT
Toán
VANHTH
Toán
TOANTH
Toán
NGAKT
Toán
HUONGVT
Toán
TANTTM
  HSG 1
HATN
HSG 1
HANGNT
HSG 1
HUONGTTT
HSG 1
GIANGPTH
HSG 1
NHUNGNT
HSG 1
CHAUPTX
HSG 1
HIENQT
HSG 1
THAODT
HSG 2
THUNT
                                      HSG 1
THINHNT
 
4                                                                                                                              
5                                                                                                                              
T.7 1                                                                                     HSG 1
QUYNT
                                       
2                                                                                     HSG 1
QUYNT
                                       
3                                                                                     HSG 1
QUYNT
                                       
4                                                                                                                              
5                                                                                                                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 3.1 on 16-09-2023

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website : www.tinhocnhatruong.vn