Trường : THPT Thành phố Điện Biên Phủ
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 18/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11
T.2 1 CHAOCO
GIANGPTH
CHAOCO
NHUNGNTH
CHAOCO
VANHTH
CHAOCO
THANGTD
CHAOCO
OANHPTK
CHAOCO
QUYNT
CHAOCO
CHIDT
CHAOCO
NGAKT
CHAOCO
HOADTN
CHAOCO
DUNGDV
CHAOCO
HIENDT
CHAOCO
PHONGTT
CHAOCO
HATN
CHAOCO
HOATT
CHAOCO
HUONGPT
CHAOCO
PHUONGNT-NN
CHAOCO
NHUNGNTT
CHAOCO
HATT
CHAOCO
LANNTT
CHAOCO
PHUONGNT
CHAOCO
MINHTN
CHAOCO
DIUHT
CHAOCO
CUONGNM
CHAOCO
HUONGVT
CHAOCO
NAMNT
CHAOCO
TIEPBM
CHAOCO
HUYENPT
CHAOCO
BINHKTT
CHAOCO
TOANTH
CHAOCO
HANGNT
CHAOCO
BICHNT
CHAOCO
HATTP
CHAOCO
HOAIVT
2 GDTC
THIEUND
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Tin học
DUONGNT
Ngoại ngữ
HIENDT
Vật lí
HOAIHP
Tin học
HUNGNM
Ngoại ngữ
THUANNT
GDKT&PL
THUANNTM
GDĐP3
HOADTN
Toán
TRINHPX
Lịch sử
HIENQT
Lịch sử
MINHNT
Hóa học
ANHTTM
Sinh học
HOATT
Toán
HUONGVT
Ngữ văn
BICHNT
Ngữ văn
LYDT
Ngữ văn
LANNTT
Hóa học
HOAIVT
Vật lí
HOANTT
Ngữ văn
HANHNT
GDTC
TAMLV
GDTC
TRANGNTHT
Ngoại ngữ
THUNT
Ngoại ngữ
HUONGPT
Ngữ văn
TIEPBM
Toán
HATT
Sinh học
THUYHTT
Toán
TOANTH
GDCD
QUYNT
Hóa học
DUNGDV
Công nghệ
TRUNGHV
GDTC
THANHLD
3 Tin học
NHUNGNT
Toán
NGAKT
GDTC
THIEUND
Lịch sử
HIENQT
Tin học
HUNGNM
CĐ Lý
HOAIHP
Toán
HUNGHT
Ngoại ngữ
THAOLT
Toán
TRINHPX
Lịch sử
CHIDT
Ngoại ngữ
HIENDT
Toán
NAMNT
Ngữ văn
LANNTT
Hóa học
ANHTTM
GDTC
THANHLD
Địa lý
THUYNT
Công nghệ
THUYHTT
Toán
HATT
Toán
NHANTT
CĐ Lý
HOANTT
Lịch sử
MINHNT
Ngữ văn
DIUHT
Ngoại ngữ
CUCNTT
Toán
HUONGVT
TC NN
BICHNTN
Hóa học
PHONGTT
GDTC
TRANGNTHT
Địa lý
THAODT
Ngoại ngữ
THUNT
Công nghệ
TRUNGHV
Địa lý
HOADTN
Ngữ văn
LYDT
GDCD
THUANNTM
4 Lịch sử
CHIDT
Lịch sử
HIENQT
CĐ Hóa
DUNGDV
Tin học
HONGNT
CĐ Hóa
NHUNGNTH
GDTC
ANHNV
Ngữ văn
CHAUPTX
Công nghệ
HUNGLM
CĐ Văn
DIUHT
Ngoại ngữ
THAOLT
GDTC
THIEUND
Vật lí
HOANTB
Ngoại ngữ
CUCNTT
Ngữ văn
HANHNT
Địa lý
HOADTN
Tin học
HUNGNM
GDTC
THANHLD
Ngoại ngữ
THUANNT
CĐ Toán
NHANTT
Lịch sử
MINHNT
GDKT&PL
THUANNTM
Toán
NAMNT
Lịch sử
NHUNGNTT
GDCD
THINHNT
GDTC
TRANGNTHT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Vật lí
HOANTT
Tin học
NHUNGNT
Hóa học
PHONGTT
Sinh học
OANHPTK
Toán
HUONGVT
Ngoại ngữ
HUONGPT
Ngoại ngữ
THUNT
5 GDĐP3
HOADTN
Hóa học
NHUNGNTH
Ngoại ngữ
THAOLT
Vật lí
HOANTB
Toán
NHANTT
HĐTrNg
QUYNT
CĐ Toán
HUNGHT
Toán
NGAKT
Ngoại ngữ
THUANNT
CĐ Toán
TRINHPX
Công nghệ
TRUNGHV
CĐ Hóa
PHONGTT
Toán
HATN
Ngoại ngữ
HIENDT
Ngoại ngữ
HUONGPT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Tin học
HUNGNM
Lịch sử
NHUNGNTT
GDKT&PL
THINHNT
Ngữ văn
HANHNT
Địa lý
THUYNT
Lịch sử
MINHNT
Tin học
HONGNT
Tin học
NHUNGNT
Toán
NAMNT
Lịch sử
CHIDT
Công nghệ
HUNGLM
Toán
VANHTH
GDCD
THUANNTM
Ngoại ngữ
BICHNTN
Ngoại ngữ
CUCNTT
Sinh học
OANHPTK
Địa lý
THAODT
T.3 1 Toán
HATN
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Ngoại ngữ
THAOLT
Toán
TOANTH
Ngữ văn
CHAUPTX
Ngoại ngữ
BICHNTN
GDTC
ANHNV
Địa lý
THUYNT
Toán
TRINHPX
HĐTrNg
DUNGDV
GDTC
THIEUND
Vật lí
HOANTB
Ngữ văn
LANNTT
Toán
HATT
Toán
HUONGVT
Vật lí
NHUNGNTRT
Ngữ văn
LYDT
Công nghệ
PHUONGNT
GDKT&PL
THINHNT
Toán
TANTTM
GDTC
TAMLV
Ngoại ngữ
THUANNT
Công nghệ
HUNGLM
Hóa học
CUONGNM
Vật lí
HANGNT
Tin học
HONGNT
Tin học
NHUNGNT
Toán
VANHTH
Hóa học
PHONGTT
Toán
NGAKT
Sinh học
THUYHTT
Sinh học
OANHPTK
Sinh học
HOATT
2 Hóa học
HUONGTTT
Hóa học
NHUNGNTH
Toán
VANHTH
GDTC
THIEUND
Tin học
HUNGNM
Lịch sử
HIENQT
HĐTrNg
HOANTB
Toán
NGAKT
GDĐP3
HOADTN
GDKT&PL
THUANNTM
Toán
HUNGHT
HĐTrNg
PHONGTT
Hóa học
ANHTTM
Ngữ văn
HANHNT
GDTC
THANHLD
Toán
NHANTT
CĐ Văn
HAPT
Ngữ văn
LANNTT
Công nghệ
THUYHTT
Lịch sử
MINHNT
Toán
HATN
Vật lí
NHUNGNTRT
Hóa học
CUONGNM
Ngữ văn
TIEPBM
Địa lý
THAODT
GDCD
THINHNT
Toán
HATT
Công nghệ
TRUNGHV
Công nghệ
HUNGLM
Sinh học
OANHPTK
Toán
HUONGVT
Lịch sử
NHUNGNTT
Tin học
HONGNT
3 Ngoại ngữ
THUNT
Toán
NGAKT
Hóa học
DUNGDV
CĐ Hóa
THANGTD
Hóa học
NHUNGNTH
Tin học
HUNGNM
GDĐP3
HAPT
GDĐP3
THUYNT
GDTC
ANHNV
GDTC
THIEUND
CĐ Địa
THAODT
Ngoại ngữ
HUYENPT
Lịch sử
HIENQT
CĐ Toán
HUNGHT
CĐ Địa
HOADTN
GDTC
TAMLV
Công nghệ
THUYHTT
Lịch sử
NHUNGNTT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Ngoại ngữ
THUANNT
Lịch sử
MINHNT
GDKT&PL
THUANNTM
Toán
TOANTH
GDTC
THANHLD
Hóa học
HOAIVT
Ngoại ngữ
BICHNTN
GDCD
THINHNT
Tin học
NHUNGNT
Sinh học
HOATT
Hóa học
ANHTTM
Lịch sử
CHIDT
Công nghệ
TRUNGHV
Toán
TANTTM
4 Ngữ văn
HANHNT
GDĐP3
HOADTN
Vật lí
MINHTN
Ngữ văn
BAONN
GDTC
THIEUND
Toán
NHANTT
GDKT&PL
THINHNT
Hóa học
HUONGTTT
Ngoại ngữ
THUANNT
GDĐP3
HAPT
Lịch sử
HIENQT
Toán
NAMNT
Toán
HATN
CĐ Sinh
HOATT
Tin học
HUNGNM
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Ngoại ngữ
THAOLT
Hóa học
THANGTD
Địa lý
THAODT
GDTC
TAMLV
Địa lý
THUYNT
Ngữ văn
DIUHT
GDCD
THUANNTM
Tin học
NHUNGNT
Lịch sử
MINHNT
GDTC
THANHLD
Lịch sử
NHUNGNTT
Vật lí
HOAIHP
GDTC
TRANGNTHT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Công nghệ
HUNGLM
Toán
TANTTM
Ngoại ngữ
THUNT
5 Lịch sử
CHIDT
Sinh học
GIANGPTH
Ngữ văn
DIUHT
HĐTrNg
THANGTD
Ngoại ngữ
BICHNTN
Vật lí
HOAIHP
Toán
HUNGHT
Công nghệ
HUNGLM
Địa lý
HOADTN
Công nghệ
TRUNGHV
GDĐP3
THAODT
Tin học
HUNGNM
Ngoại ngữ
CUCNTT
HĐTrNg
HOATT
Ngoại ngữ
HUONGPT
Ngữ văn
BICHNT
Toán
TRINHPX
Ngoại ngữ
THUANNT
Toán
NHANTT
Ngữ văn
HANHNT
Ngoại ngữ
THAOLT
Tin học
CHAUMTH
Vật lí
NHUNGNTRT
Ngoại ngữ
THUNT
Toán
NAMNT
Toán
VANHTH
Ngoại ngữ
HUYENPT
Lịch sử
MINHNT
GDCD
THUANNTM
Tin học
NHUNGNT
Vật lí
MINHTN
Hóa học
NHUNGNTH
Hóa học
HOAIVT
T.4 1 Toán
HATN
Tin học
NHUNGNT
Ngoại ngữ
THAOLT
Ngoại ngữ
HIENDT
Lịch sử
CHIDT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Ngoại ngữ
THUANNT
Hóa học
HUONGTTT
GDTC
ANHNV
GDTC
THIEUND
CĐ Sử
NGANTH
Toán
NAMNT
Ngữ văn
LANNTT
Lịch sử
MINHNT
GDKT&PL
QUYNT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
HĐTrNg
HOANTB
CĐ Hóa
THANGTD
Công nghệ
THUYHTT
Toán
TANTTM
GDTC
TAMLV
Địa lý
THAODT
GDCD
THUANNTM
GDTC
THANHLD
Hóa học
HOAIVT
Tin học
HONGNT
GDTC
TRANGNTHT
Ngoại ngữ
HUYENPT
Công nghệ
HUNGLM
Toán
NGAKT
Ngoại ngữ
CUCNTT
GDCD
THINHNT
Công nghệ
TRUNGHV
2 Ngoại ngữ
THUNT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Toán
VANHTH
Toán
TOANTH
GDTC
THIEUND
GDKT&PL
QUYNT
Công nghệ
HUNGLM
CĐ Sử
NGANTH
Lịch sử
HIENQT
Ngoại ngữ
THAOLT
CĐ Văn
CHAUPTX
CĐ Lý
HOANTB
Ngoại ngữ
CUCNTT
Ngoại ngữ
HIENDT
HĐTrNg
CUONGPQ
Toán
NHANTT
Địa lý
HATTP
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngữ văn
LANNTT
GDTC
TAMLV
Toán
HATN
Toán
NAMNT
Hóa học
CUONGNM
Công nghệ
TRUNGHV
Sinh học
THUYHTT
GDTC
THANHLD
Tin học
NHUNGNT
Hóa học
ANHTTM
Tin học
HONGNT
Địa lý
HOADTN
GDCD
THUANNTM
Toán
TANTTM
Hóa học
HOAIVT
3 Hóa học
HUONGTTT
Toán
NGAKT
CĐ Lý
MINHTN
GDĐP3
HOADTN
Sinh học
OANHPTK
Toán
NHANTT
Hóa học
CUONGNM
Lịch sử
HIENQT
Vật lí
HOANTB
Toán
TRINHPX
GDĐP3
THAODT
Ngoại ngữ
HUYENPT
Sinh học
PHUONGNT
Hóa học
ANHTTM
Tin học
HUNGNM
GDTC
TAMLV
Ngoại ngữ
THAOLT
CĐ Toán
HUNGHT
CĐ Văn
LANNTT
Ngoại ngữ
THUANNT
CĐ Toán
HATN
GDKT&PL
THUANNTM
Toán
TOANTH
Ngoại ngữ
THUNT
Lịch sử
MINHNT
Sinh học
THUYHTT
GDCD
THINHNT
GDTC
THANHLD
GDTC
TRANGNTHT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Lịch sử
CHIDT
Địa lý
HATTP
Lịch sử
NHUNGNTT
4 HĐTrNg
GIANGPTH
GDĐP3
HOADTN
CĐ Toán
VANHTH
GDTC
THIEUND
Toán
NHANTT
Lịch sử
HIENQT
Toán
HUNGHT
Toán
NGAKT
CĐ Toán
TRINHPX
Lịch sử
CHIDT
Địa lý
THAODT
Tin học
HUNGNM
GDTC
TAMLV
Vật lí
MINHTN
Toán
HUONGVT
Ngữ văn
BICHNT
GDKT&PL
THINHNT
HĐTrNg
HATT
Lịch sử
NHUNGNTT
Ngữ văn
HANHNT
Ngoại ngữ
THAOLT
CĐ Văn
DIUHT
Vật lí
NHUNGNTRT
Hóa học
CUONGNM
GDTC
TRANGNTHT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Hóa học
ANHTTM
Lịch sử
MINHNT
Ngoại ngữ
THUNT
GDTC
THANHLD
Sinh học
THUYHTT
Ngoại ngữ
HUONGPT
GDCD
THUANNTM
5 GDĐP3
HOADTN
CĐ Toán
NGAKT
Hóa học
DUNGDV
CĐ Sinh
GIANGPTH
Ngoại ngữ
BICHNTN
Vật lí
HOAIHP
CĐ Sử
CHIDT
CĐ Văn
BAONN
Ngữ văn
DIUHT
Địa lý
HATTP
Toán
HUNGHT
Ngữ văn
LYDT
Toán
HATN
Ngữ văn
HANHNT
Ngoại ngữ
HUONGPT
Vật lí
NHUNGNTRT
Toán
TRINHPX
Công nghệ
PHUONGNT
Toán
NHANTT
CĐ Toán
TANTTM
Tin học
HUNGNM
Ngoại ngữ
THUANNT
Lịch sử
NHUNGNTT
Sinh học
OANHPTK
Toán
NAMNT
GDCD
THINHNT
Toán
HATT
Công nghệ
TRUNGHV
Lịch sử
MINHNT
Tin học
NHUNGNT
Toán
HUONGVT
Vật lí
HOANTT
Ngoại ngữ
THUNT
T.5 1 Toán
HATN
Tin học
NHUNGNT
Ngoại ngữ
THAOLT
CĐ Toán
TRINHPX
Lịch sử
CHIDT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Ngoại ngữ
THUANNT
GDTC
ANHNV
CĐ Lý
HOANTB
GDĐP3
HAPT
Toán
HUNGHT
Toán
NAMNT
Ngữ văn
LANNTT
Lịch sử
MINHNT
Toán
HUONGVT
Ngữ văn
BICHNT
Lịch sử
NHUNGNTT
GDTC
TAMLV
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Toán
TANTTM
Ngữ văn
HANHNT
Địa lý
THAODT
Công nghệ
HUNGLM
GDTC
THANHLD
Ngoại ngữ
HUONGPT
Sinh học
THUYHTT
Ngoại ngữ
HUYENPT
Toán
VANHTH
Tin học
HONGNT
Toán
NGAKT
GDTC
TRANGNTHT
GDCD
THINHNT
Công nghệ
TRUNGHV
2 Sinh học
GIANGPTH
Ngữ văn
TIEPBM
Lịch sử
HIENQT
Toán
TOANTH
GDĐP3
HOADTN
GDĐP3
THAODT
GDĐP3
HAPT
Ngoại ngữ
THAOLT
Tin học
NHUNGNT
Ngữ văn
MAIDTN
GDTC
THIEUND
Ngoại ngữ
HUYENPT
Sinh học
PHUONGNT
Sinh học
HOATT
Công nghệ
THUYHTT
Toán
NHANTT
Toán
TRINHPX
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngữ văn
LANNTT
Ngữ văn
HANHNT
Toán
HATN
Toán
NAMNT
GDTC
TRANGNTHT
Toán
HUONGVT
Tin học
HONGNT
GDTC
THANHLD
Công nghệ
HUNGLM
Hóa học
ANHTTM
Hóa học
PHONGTT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Ngoại ngữ
CUCNTT
Lịch sử
NHUNGNTT
Toán
TANTTM
3 Ngoại ngữ
THUNT
Toán
NGAKT
Vật lí
MINHTN
Vật lí
HOANTB
GDTC
THIEUND
CĐ Văn
BINHKTT
Toán
HUNGHT
Ngữ văn
BAONN
Địa lý
HOADTN
Hóa học
DUNGDV
Địa lý
THAODT
Sinh học
HOATT
Ngoại ngữ
CUCNTT
CĐ Hóa
ANHTTM
GDKT&PL
QUYNT
Lịch sử
HIENQT
Tin học
HUNGNM
Ngữ văn
LANNTT
Toán
NHANTT
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngoại ngữ
THAOLT
GDTC
TAMLV
Hóa học
CUONGNM
Công nghệ
TRUNGHV
Toán
NAMNT
Lịch sử
CHIDT
GDTC
TRANGNTHT
GDTC
THANHLD
Toán
TOANTH
Lịch sử
MINHNT
GDCD
THUANNTM
Tin học
NHUNGNT
Lịch sử
NHUNGNTT
4 Vật lí
NHUNGNTRT
GDTC
THIEUND
GDĐP3
HOADTN
Ngoại ngữ
HIENDT
Toán
NHANTT
GDKT&PL
QUYNT
Hóa học
CUONGNM
Lịch sử
HIENQT
GDKT&PL
THUANNTM
CĐ Sử
CHIDT
Công nghệ
TRUNGHV
Hóa học
PHONGTT
CĐ Lý
HOANTT
Toán
HATT
Ngữ văn
MAIDTN
Tin học
HUNGNM
Địa lý
HATTP
Vật lí
HOANTB
GDTC
TAMLV
Sinh học
PHUONGNT
CĐ Sử
MINHNT
HĐTrNg
DIUHT
Ngoại ngữ
CUCNTT
Sinh học
OANHPTK
Vật lí
HANGNT
Toán
VANHTH
Địa lý
THUYNT
Ngoại ngữ
HUYENPT
GDTC
TRANGNTHT
Hóa học
ANHTTM
Tin học
HONGNT
GDTC
THANHLD
Ngoại ngữ
THUNT
5 Tin học
NHUNGNT
Vật lí
HANGNT
Toán
VANHTH
GDĐP3
HOADTN
Ngoại ngữ
BICHNTN
Toán
NHANTT
Công nghệ
HUNGLM
CĐ Địa
THUYNT
Toán
TRINHPX
Địa lý
HATTP
Ngoại ngữ
HIENDT
Ngữ văn
LYDT
Tin học
CHAUMTH
Vật lí
MINHTN
Ngữ văn
MAIDTN
CĐ Lý
NHUNGNTRT
Ngoại ngữ
THAOLT
Toán
HATT
HĐTrNg
LANNTT
HĐTrNg
PHUONGNT
Tin học
HUNGNM
Ngữ văn
DIUHT
Sinh học
OANHPTK
Hóa học
CUONGNM
GDCD
QUYNT
Công nghệ
TRUNGHV
Ngữ văn
CHAUPTX
Ngữ văn
BINHKTT
Ngoại ngữ
THUNT
Ngữ văn
BAONN
Hóa học
DUNGDV
Vật lí
HOANTT
Tin học
HONGNT
T.6 1 Sinh học
GIANGPTH
CĐ Lý
HANGNT
Sinh học
THUYHTT
GDTC
THIEUND
Vật lí
HOAIHP
GDTC
ANHNV
Lịch sử
CHIDT
Ngoại ngữ
THAOLT
Ngoại ngữ
THUANNT
GDKT&PL
THUANNTM
Ngoại ngữ
HIENDT
Ngữ văn
LYDT
Toán
HATN
Toán
HATT
CĐ Văn
MAIDTN
GDKT&PL
THINHNT
Toán
TRINHPX
Vật lí
HOANTB
GDTC
TAMLV
Hóa học
HUONGTTT
CĐ Văn
HANHNT
Toán
NAMNT
Ngoại ngữ
CUCNTT
Toán
HUONGVT
GDTC
TRANGNTHT
Toán
VANHTH
Ngoại ngữ
HUYENPT
GDTC
THANHLD
Ngữ văn
BAONN
Lịch sử
MINHNT
Tin học
HONGNT
Tin học
NHUNGNT
Ngữ văn
BINHKTT
2 Ngoại ngữ
THUNT
GDTC
THIEUND
Toán
VANHTH
Sinh học
GIANGPTH
GDĐP3
HOADTN
Toán
NHANTT
GDTC
ANHNV
Toán
NGAKT
Tin học
NHUNGNT
Ngoại ngữ
THAOLT
GDKT&PL
THINHNT
CĐ Toán
NAMNT
Lịch sử
HIENQT
GDTC
TRANGNTHT
Lịch sử
MINHNT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Ngữ văn
LYDT
Sinh học
PHUONGNT
CĐ Sử
NHUNGNTT
Ngoại ngữ
THUANNT
GDKT&PL
THUANNTM
Vật lí
NHUNGNTRT
Toán
TOANTH
Lịch sử
CHIDT
GDCD
QUYNT
Công nghệ
TRUNGHV
Toán
HATT
Ngoại ngữ
HUYENPT
Vật lí
HOAIHP
Vật lí
HANGNT
Ngoại ngữ
CUCNTT
Địa lý
HATTP
GDTC
THANHLD
3 GDTC
THIEUND
CĐ Hóa
NHUNGNTH
GDĐP3
HOADTN
Ngoại ngữ
HIENDT
Toán
NHANTT
GDĐP3
THAODT
CĐ Văn
CHAUPTX
GDKT&PL
THUANNTM
Vật lí
HOANTB
Công nghệ
TRUNGHV
Hóa học
HUONGTTT
GDTC
TRANGNTHT
CĐ Hóa
ANHTTM
Công nghệ
THUYHTT
Ngữ văn
MAIDTN
Lịch sử
HIENQT
Ngoại ngữ
THAOLT
Toán
HATT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Vật lí
HOANTT
Ngữ văn
HANHNT
CĐ Sử
MINHNT
Sinh học
OANHPTK
Vật lí
HOAIHP
Tin học
HONGNT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Sinh học
HOATT
GDCD
QUYNT
Ngoại ngữ
THUNT
GDTC
THANHLD
Hóa học
DUNGDV
Ngoại ngữ
HUONGPT
Toán
TANTTM
4 Toán
HATN
HĐTrNg
NHUNGNTH
GDTC
THIEUND
Tin học
HONGNT
Ngoại ngữ
BICHNTN
Địa lý
THAODT
Ngoại ngữ
THUANNT
GDTC
ANHNV
Lịch sử
HIENQT
Toán
TRINHPX
HĐTrNg
HIENDT
Ngoại ngữ
HUYENPT
Tin học
CHAUMTH
Ngữ văn
HANHNT
Địa lý
HOADTN
Toán
NHANTT
Lịch sử
NHUNGNTT
CĐ Sinh
PHUONGNT
Ngữ văn
LANNTT
Toán
TANTTM
Vật lí
MINHTN
Ngữ văn
DIUHT
Địa lý
HATTP
GDCD
THINHNT
Công nghệ
HUNGLM
Địa lý
THUYNT
Hóa học
ANHTTM
Sinh học
THUYHTT
Sinh học
HOATT
Toán
NGAKT
GDTC
TRANGNTHT
GDTC
THANHLD
Vật lí
HANGNT
5 CĐ Toán
HATN
Vật lí
HANGNT
HĐTrNg
TRINHPX
Hóa học
THANGTD
HĐTrNg
OANHPTK
Ngoại ngữ
BICHNTN
Địa lý
HATTP
GDĐP3
THUYNT
GDKT&PL
THUANNTM
Hóa học
DUNGDV
Ngữ văn
CHAUPTX
Hóa học
PHONGTT
Vật lí
HOANTT
Ngoại ngữ
HIENDT
Ngoại ngữ
HUONGPT
HĐTrNg
PHUONGNT-NN
GDKT&PL
THINHNT
Ngữ văn
LANNTT
Địa lý
THAODT
Tin học
CHAUMTH
HĐTrNg
MINHTN
Ngoại ngữ
THUANNT
Tin học
HONGNT
Ngoại ngữ
THUNT
Ngữ văn
LYDT
Vật lí
NHUNGNTRT
Lịch sử
NHUNGNTT
Vật lí
HOAIHP
Toán
TOANTH
Công nghệ
TRUNGHV
Công nghệ
HUNGLM
Toán
TANTTM
Sinh học
HOATT
T.7 1 Vật lí
NHUNGNTRT
GDTC
THIEUND
Sinh học
THUYHTT
Sinh học
GIANGPTH
CĐ Sinh
OANHPTK
GDTC
ANHNV
Lịch sử
CHIDT
HĐTrNg
HUNGHT
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngoại ngữ
THAOLT
GDKT&PL
THINHNT
Ngữ văn
LYDT
Vật lí
HOANTT
GDTC
TRANGNTHT
Ngữ văn
MAIDTN
Địa lý
THUYNT
CĐ Toán
TRINHPX
Hóa học
THANGTD
Ngữ văn
LANNTT
Hóa học
HUONGTTT
Toán
HATN
Lịch sử
MINHNT
Ngoại ngữ
CUCNTT
Địa lý
HATTP
Công nghệ
HUNGLM
Toán
VANHTH
Ngoại ngữ
HUYENPT
Địa lý
THAODT
Vật lí
HOAIHP
GDTC
THANHLD
Toán
HUONGVT
Toán
TANTTM
Vật lí
HANGNT
2 GDTC
THIEUND
Lịch sử
HIENQT
Tin học
DUONGNT
Hóa học
THANGTD
CĐ Toán
NHANTT
Địa lý
THAODT
GDTC
ANHNV
Địa lý
THUYNT
HĐTrNg
HOADTN
Toán
TRINHPX
Hóa học
HUONGTTT
Lịch sử
MINHNT
CĐ Toán
HATN
Công nghệ
THUYHTT
CĐ Toán
HUONGVT
GDKT&PL
THINHNT
CĐ Địa
HATTP
GDTC
TAMLV
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Tin học
CHAUMTH
Ngoại ngữ
THAOLT
Ngoại ngữ
THUANNT
Ngữ văn
BICHNT
Lịch sử
CHIDT
Hóa học
HOAIVT
Vật lí
NHUNGNTRT
Vật lí
HOANTT
Toán
VANHTH
Toán
TOANTH
Vật lí
HANGNT
GDTC
TRANGNTHT
GDTC
THANHLD
Toán
TANTTM
3 CĐ Lý
NHUNGNTRT
Sinh học
GIANGPTH
GDTC
THIEUND
Lịch sử
HIENQT
Hóa học
NHUNGNTH
CĐ Toán
NHANTT
Địa lý
HATTP
GDTC
ANHNV
Toán
TRINHPX
CĐ Văn
MAIDTN
Ngoại ngữ
HIENDT
GDTC
TRANGNTHT
HĐTrNg
HATN
Toán
HATT
Lịch sử
MINHNT
CĐ Văn
BICHNT
Ngữ văn
LYDT
Sinh học
PHUONGNT
Hóa học
HOAIVT
CĐ Hóa
HUONGTTT
Ngữ văn
HANHNT
Tin học
CHAUMTH
Toán
TOANTH
Vật lí
HOAIHP
Sinh học
THUYHTT
Địa lý
THUYNT
Sinh học
HOATT
GDCD
QUYNT
Địa lý
THAODT
Địa lý
HOADTN
Vật lí
MINHTN
Ngoại ngữ
HUONGPT
GDTC
THANHLD
4 CĐ Hóa
HUONGTTT
Ngoại ngữ
PHUONGNT-NN
Lịch sử
HIENQT
Toán
TOANTH
Sinh học
OANHPTK
Ngữ văn
BINHKTT
GDKT&PL
THINHNT
Ngoại ngữ
THAOLT
GDTC
ANHNV
GDTC
THIEUND
Toán
HUNGHT
Sinh học
HOATT
GDTC
TAMLV
Ngoại ngữ
HIENDT
Công nghệ
THUYHTT
CĐ Toán
NHANTT
GDTC
THANHLD
Toán
HATT
Lịch sử
NHUNGNTT
Sinh học
PHUONGNT
Vật lí
MINHTN
CĐ Toán
NAMNT
GDTC
TRANGNTHT
Toán
HUONGVT
Ngoại ngữ
HUONGPT
Hóa học
PHONGTT
Địa lý
THUYNT
Ngoại ngữ
HUYENPT
Lịch sử
MINHNT
GDCD
QUYNT
Ngữ văn
BICHNT
Hóa học
NHUNGNTH
Hóa học
HOAIVT
5 HĐTrNg1
GIANGPTH
HĐTrNg1
NHUNGNTH
HĐTrNg1
TRINHPX
HĐTrNg1
THANGTD
HĐTrNg1
OANHPTK
HĐTrNg1
QUYNT
HĐTrNg1
HOANTB
HĐTrNg1
HUNGHT
HĐTrNg1
HOADTN
HĐTrNg1
DUNGDV
HĐTrNg1
HIENDT
HĐTrNg1
PHONGTT
HĐTrNg1
HATN
HĐTrNg1
HOATT
HĐTrNg1
CUONGPQ
HĐTrNg1
PHUONGNT-NN
HĐTrNg1
NHUNGNTT
HĐTrNg1
HATT
HĐTrNg1
LANNTT
HĐTrNg1
PHUONGNT
HĐTrNg1
MINHTN
HĐTrNg1
DIUHT
Sinh hoạt
CUONGNM
Sinh hoạt
HUONGVT
Sinh hoạt
NAMNT
Sinh hoạt
TIEPBM
Sinh hoạt
HUYENPT
Sinh hoạt
BINHKTT
Sinh hoạt
TOANTH
Sinh hoạt
HANGNT
Sinh hoạt
BICHNT
Sinh hoạt
HATTP
Sinh hoạt
HOAIVT

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 3.1 on 16-09-2023

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website : www.tinhocnhatruong.vn