Trường : THPT Thành phố Điện Biên Phủ
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 07/11/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11
T.2 1 CHAOCO
Trần Thị Phong
CHAOCO
Trần Ngọc Hà
CHAOCO
Trần Thị Hòa
CHAOCO
Đặng Thị Ngọc Mai
CHAOCO
Nguyễn Thị Phượng
CHAOCO
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
CHAOCO
Tạ Thị Thu Hà
CHAOCO
Nguyễn Thị Tuyết Lan
CHAOCO
Nguyễn Thị Phượng
CHAOCO
Trương Nguyệt Minh
CHAOCO
Hoàng Thị Dịu
CHAOCO
Nguyễn Mạnh Cường
CHAOCO
Vũ Thu Hường
CHAOCO
Nguyễn Tiến Nam
CHAOCO
Bùi Minh Tiệp
CHAOCO
Phạm Thanh Huyền
CHAOCO
Khương Thị Thanh Bình
CHAOCO
Trần Huy Toàn
CHAOCO
Nguyễn Thị Hằng
CHAOCO
Nguyễn Thị Bích
CHAOCO
Trần Thị Phương Hà
CHAOCO
Vũ Thu Hoài
CHAOCO
Phạm Thị Hương Giang
CHAOCO
Nguyễn Thị Hồng Nhung
CHAOCO
Kim Thúy Nga
CHAOCO
Đinh Thị Ngọc
CHAOCO
Đỗ Thị Chí
CHAOCO
Phạm Thị Xuân Châu
CHAOCO
Hoàng Thị Hồng Vân
CHAOCO
Đinh Thị Như Hoa
CHAOCO
Hỏ Phượng Hoài
CHAOCO
Đào Thị Thu Hiền
CHAOCO
Nguyễn Thị Quý
2 Tin học
Nguyễn Mạnh Hùng
Hóa học
Trần Thị Mai Anh
Công nghệ
Nguyễn Thị Phượng
Công nghệ
Phạm Thị Hương Giang
Lịch sử
Quàng Thị Hiền
GDKT&PL
Nguyễn Tiến Thịnh
CĐ Hóa
Tạ Đức Thắng
Địa lý
Đỗ Thị Thảo
Hóa học
Trịnh Thị Thu Hường
GDKT&PL
Nguyễn Thị Minh Thuần
CĐ Sử
Nguyễn Thị Minh
Công nghệ
Lê Mạnh Hùng
Ngữ văn
Hoàng Thị Dịu
GDTC
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Ngoại ngữ
Phạm Thanh Huyền
Ngoại ngữ
Đoàn Thị Thu Anh
Ngữ văn
Nguyễn Ngọc Bảo
Công nghệ
Hà Văn Trung
Địa lý
Nguyễn Thị Thủy
Ngoại ngữ
Phạm Thị Hương
Ngữ văn
Nguyễn Thị Tuyết Lan
Công nghệ
Nguyễn Thị Thúy Hoa
Công nghệ
Trương Nguyệt Minh
Công nghệ
Nguyễn Thị Trang Nhung
Công nghệ
Nguyễn Thị Bích Hoa
Sinh học
Hán Thị Thanh Thủy
Toán
Lê Thị Hồng Nhung
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thuận
GDTC
Nguyễn Văn Anh
GDTC
Nguyễn Đăng Thiệu
Toán
Hà Trung Hưng
GDTC
Lê Duy Thanh
3 Lịch sử
Nguyễn Thị Minh
Vật lí
Nguyễn Thị Thúy Hoa
Sinh học
Trần Thị Hòa
Địa lý
Đinh Thị Như Hoa
CĐ Văn
Hoàng Thị Dịu
Lịch sử
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Hóa học
Tạ Đức Thắng
CĐ Văn
Nguyễn Thị Tuyết Lan
CĐ Hóa
Trịnh Thị Thu Hường
Tin học
Nguyễn Mạnh Hùng
Địa lý
Đỗ Thị Thảo
Địa lý
Trần Thị Phương Hà
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thư
Ngoại ngữ
Phạm Thị Hương
GDCD
Nguyễn Tiến Thịnh
Ngữ văn
Phạm Thị Xuân Châu
Ngữ văn
Khương Thị Thanh Bình
Ngoại ngữ
Đoàn Thị Thu Anh
Ngoại ngữ
Phạm Thanh Huyền
GDCD
Nguyễn Thị Minh Thuần
Công nghệ
Hà Văn Trung
GDTC
Lê Duy Thanh
Ngữ văn
Nguyễn Thị Hạnh
Sinh học
Phạm Thị Hương Giang
Toán
Kim Thúy Nga
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Hóa học
Trần Thị Mai Anh
GDTC
Nguyễn Đăng Thiệu
Công nghệ
Nguyễn Thị Trang Nhung
Công nghệ
Nguyễn Thị Bích Hoa
Toán
Tạ Thị Thu Hà
GDTC
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thuận
4 Sinh học
Trần Thị Hòa
Sinh học
Nguyễn Thị Phượng
Hóa học
Đặng Việt Dũng
Lịch sử
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
GDKT&PL
Nguyễn Thị Quý
CĐ Văn
Đặng Thị Ngọc Mai
Sinh học
Phạm Thị Hương Giang
CĐ Sử
Quàng Thị Hiền
Vật lí
Nguyễn Thị Thúy Hoa
Địa lý
Nguyễn Thị Thủy
CĐ Văn
Hoàng Thị Dịu
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thu Cúc
Địa lý
Đỗ Thị Thảo
GDCD
Nguyễn Tiến Thịnh
Công nghệ
Hà Văn Trung
GDTC
Nguyễn Thị Huyền Trang
GDTC
Lê Duy Thanh
GDCD
Nguyễn Thị Minh Thuần
Địa lý
Đinh Thị Như Hoa
Ngoại ngữ
Đoàn Thị Thu Anh
Địa lý
Trần Thị Phương Hà
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thư
GDTC
Nguyễn Đăng Thiệu
GDTC
Nguyễn Văn Anh
Hóa học
Nguyễn Mạnh Cường
Toán
Lê Thị Hồng Nhung
Ngữ văn
Nguyễn Ngọc Bảo
Hóa học
Tạ Đức Thắng
Ngữ văn
Phạm Thị Xuân Châu
Sinh học
Hán Thị Thanh Thủy
Ngữ văn
Đào Thị Lý
Công nghệ
Nguyễn Thị Trang Nhung
Công nghệ
Nguyễn Thị Bích Hoa
5                                                                  
T.3 1 CĐ Hóa
Trần Thị Phong
Tin học
Mai Thị Hoài Châu
Lịch sử
Nguyễn Thị Minh
GDKT&PL
Nguyễn Thị Quý
Tin học
Nguyễn Thị Nhung
Địa lý
Trần Thị Phương Hà
Công nghệ
Phạm Thị Hương Giang
GDKT&PL
Nguyễn Tiến Thịnh
Lịch sử
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
CĐ Sử
Quàng Thị Hiền
Tin học
Nguyễn Thúy Hồng
Ngữ văn
Nguyễn Thị Bích
Công nghệ
Hà Văn Trung
Công nghệ
Lê Mạnh Hùng
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Ngoại ngữ
Phạm Thanh Huyền
Ngoại ngữ
Đoàn Thị Thu Anh
Địa lý
Đỗ Thị Thảo
GDTC
Lê Duy Thanh
GDTC
Nguyễn Thị Huyền Trang
GDCD
Nguyễn Thị Minh Thuần
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thư
Toán
Trần Huy Toàn
Ngữ văn
Đinh Thị Ngọc
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Phượng
Sinh học
Hán Thị Thanh Thủy
Công nghệ
Nguyễn Thị Trang Nhung
Công nghệ
Nguyễn Thị Bích Hoa
Sinh học
Phạm Thị Kim Oanh
Toán
Trần Ngọc Hà
Công nghệ
Nguyễn Thị Thúy Hoa
Ngoại ngữ
Đào Thị Thu Hiền
Hóa học
Tạ Đức Thắng
2 Vật lí
Nguyễn Thị Bích Hoa
CĐ Lý
Nguyễn Thị Thúy Hoa
Vật lí
Trương Nguyệt Minh
Tin học
Nguyễn Thúy Hồng
Vật lí
Nguyễn Thị Trang Nhung
Tin học
Nguyễn Thị Nhung
Lịch sử
Nguyễn Thị Minh
Công nghệ
Nguyễn Thị Phượng
Tin học
Mai Thị Hoài Châu
Lịch sử
Quàng Thị Hiền
GDKT&PL
Nguyễn Thị Minh Thuần
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thu Cúc
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thư
Ngoại ngữ
Phạm Thị Hương
Địa lý
Nguyễn Thị Thủy
GDCD
Nguyễn Tiến Thịnh
Địa lý
Đỗ Thị Thảo
Ngoại ngữ
Đoàn Thị Thu Anh
Ngữ văn
Nguyễn Ngọc Bảo
Công nghệ
Hà Văn Trung
GDTC
Lê Duy Thanh
GDCD
Nguyễn Thị Quý
Sinh học
Phạm Thị Hương Giang
Toán
Trần Ngọc Hà
GDTC
Nguyễn Đăng Thiệu
Hóa học
Trịnh Thị Thu Hường
Ngoại ngữ
Đào Thị Thu Hiền
Sinh học
Hán Thị Thanh Thủy
Hóa học
Trần Thị Mai Anh
Ngữ văn
Nguyễn Thị Hạnh
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Phượng
Sinh học
Phạm Thị Kim Oanh
Toán
Trần Huy Toàn
3 Hóa học
Trần Thị Phong
Lịch sử
Quàng Thị Hiền
CĐ Hóa
Đặng Việt Dũng
CĐ Văn
Đặng Thị Ngọc Mai
Địa lý
Nguyễn Thị Thủy
CĐ Địa
Trần Thị Phương Hà
Vật lí
Nguyễn Thị Bích Hoa
Hóa học
Vũ Thu Hoài
Sinh học
Nguyễn Thị Phượng
Vật lí
Trương Nguyệt Minh
Vật lí
Nguyễn Thị Trang Nhung
GDCD
Nguyễn Thị Minh Thuần
GDTC
Lê Duy Thanh
Địa lý
Đỗ Thị Thảo
Ngữ văn
Bùi Minh Tiệp
Công nghệ
Lê Mạnh Hùng
GDCD
Nguyễn Tiến Thịnh
GDTC
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngoại ngữ
Phạm Thanh Huyền
Ngữ văn
Nguyễn Thị Bích
Ngoại ngữ
Phạm Thị Hương
Công nghệ
Hà Văn Trung
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Hóa học
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngữ văn
Khương Thị Thanh Bình
Ngữ văn
Đinh Thị Ngọc
GDTC
Nguyễn Đăng Thiệu
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thư
Toán
Hoàng Thị Hồng Vân
Hóa học
Trịnh Thị Thu Hường
Sinh học
Phạm Thị Kim Oanh
Hóa học
Trần Thị Mai Anh
Sinh học
Hán Thị Thanh Thủy
4 CĐ Lý
Nguyễn Thị Bích Hoa
CĐ Hóa
Trần Thị Mai Anh
CĐ Sinh
Trần Thị Hòa
CĐ Địa
Đinh Thị Như Hoa
CĐ Lý
Nguyễn Thị Trang Nhung
Công nghệ
Nguyễn Thị Phượng
CĐ Sinh
Phạm Thị Hương Giang
Lịch sử
Quàng Thị Hiền
CĐ Lý
Nguyễn Thị Thúy Hoa
CĐ Văn
Nguyễn Thị Hạnh
Lịch sử
Nguyễn Thị Minh
GDTC
Nguyễn Thị Huyền Trang
GDCD
Nguyễn Thị Minh Thuần
Ngữ văn
Bùi Minh Tiệp
GDTC
Lê Duy Thanh
Địa lý
Nguyễn Thị Thủy
Công nghệ
Hà Văn Trung
Công nghệ
Lê Mạnh Hùng
GDCD
Nguyễn Tiến Thịnh
Ngoại ngữ
Đoàn Thị Thu Anh
Ngữ văn
Đinh Thị Ngọc
Địa lý
Đỗ Thị Thảo
Hóa học
Trịnh Thị Thu Hường
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thư
Sinh học
Phạm Thị Kim Oanh
GDTC
Nguyễn Văn Anh
Toán
Hoàng Thị Hồng Vân
Ngữ văn
Phạm Thị Xuân Châu
GDTC
Nguyễn Đăng Thiệu
Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Hóa học
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngữ văn
Khương Thị Thanh Bình
Ngữ văn
Đào Thị Lý
5                                                                  
T.4 1                                                                  
2                                                                  
3                                                                  
4                                                                  
5                                                                  
T.5 1                                                                  
2                                                                  
3                                                                  
4                                                                  
5                                                                  
T.6 1                                                                  
2                                                                  
3                                                                  
4                                                                  
5                                                                  
T.7 1                                                                  
2                                                                  
3                                                                  
4                                                                  
5                                                                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 3.1 on 12-11-2022

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website : www.tinhocnhatruong.vn