SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Tp. Điện Biên Phủ
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TO10 LY10 HOA10 SI10 VAN10 SU10 DIA10 NN10 GD10 TO11 LY11 HO11 SI11 TI11 VA11 SU11 DIA11 NN11 GD11
T.2 1                                                                                                          
2                                                                                                          
3                                                                                                          
4                                                                                                          
5                                                                                                          
T.3 1 Hoá-Tr.Phong   Hoá-Tr.M.Anh   Hoá-V. Hoài Hoá-Nhung Hoá Hoá-Đ. Dũng   GDQP-Ph. Trình       GDQP-Tr. Tiến NN-Ng. Cúc NN-Ng.N.Bích NN-Ph. Huyền GDQP-Ng. Nam     NN-Ng. Thuận     GDQP-H. Hưng   Toán-L. Thành Toán-T. Hà Toán-H. Vân Toán-Tr. Toàn Toán-V. Hường Toán-Tr. Tân GDQP-L. Hùng GDQP-H. Trung   Toán-H. Hoan                                      
2 Hoá-Tr.Phong   Hoá-Tr.M.Anh   Hoá-V. Hoài Hoá-Nhung Hoá Hoá-Đ. Dũng   GDQP-Ph. Trình       GDQP-Tr. Tiến NN-Ng. Cúc NN-Ng.N.Bích NN-Ph. Huyền GDQP-Ng. Nam     NN-Ng. Thuận     GDQP-H. Hưng   Toán-L. Thành Toán-T. Hà Toán-H. Vân Toán-Tr. Toàn Toán-V. Hường Toán-Tr. Tân GDQP-L. Hùng GDQP-H. Trung   Toán-H. Hoan                                      
3 Hoá-Tr.Phong   Hoá-Tr.M.Anh   Hoá-V. Hoài Hoá-Nhung Hoá Hoá-Đ. Dũng   GDQP-Ph. Trình       GDQP-Tr. Tiến NN-Ng. Cúc NN-Ng.N.Bích NN-Ph. Huyền GDQP-Ng. Nam     NN-Ng. Thuận     GDQP-H. Hưng   Toán-L. Thành Toán-T. Hà Toán-H. Vân Toán-Tr. Toàn Toán-V. Hường Toán-Tr. Tân GDQP-L. Hùng GDQP-H. Trung   Toán-H. Hoan                                      
4                 GDQP-Ph. Trình       GDQP-Tr. Tiến       GDQP-Ng. Nam           GDQP-H. Hưng               GDQP-L. Hùng GDQP-H. Trung                                          
5                                                                                                          
T.4 1   Hoá-Tr.Phong GDQP-L. Hùng     GDQP-H. Trung       GDQP-Ph. Trình Hoá-Tr.M.Anh Hoá-Nhung Hoá NN-Ng. Cúc       NN-Đ.T.Anh GDQP-Ng. Nam NN-Ng.N.Bích   GDQP-L. Thành     GDQP-H. Hưng GDQP-L. Thanh             Toán-H. Vân Toán-Tr. Toàn                                        
2   Hoá-Tr.Phong GDQP-L. Hùng     GDQP-H. Trung       GDQP-Ph. Trình Hoá-Tr.M.Anh Hoá-Nhung Hoá NN-Ng. Cúc       NN-Đ.T.Anh GDQP-Ng. Nam NN-Ng.N.Bích   GDQP-L. Thành     GDQP-H. Hưng GDQP-L. Thanh             Toán-H. Vân Toán-Tr. Toàn                                        
3   Hoá-Tr.Phong GDQP-L. Hùng     GDQP-H. Trung       GDQP-Ph. Trình Hoá-Tr.M.Anh Hoá-Nhung Hoá NN-Ng. Cúc       NN-Đ.T.Anh GDQP-Ng. Nam NN-Ng.N.Bích   GDQP-L. Thành     GDQP-H. Hưng GDQP-L. Thanh             Toán-H. Vân Toán-Tr. Toàn                                        
4     GDQP-L. Hùng     GDQP-H. Trung       GDQP-Ph. Trình               GDQP-Ng. Nam     GDQP-L. Thành     GDQP-H. Hưng GDQP-L. Thanh                                                        
5                                                                                                          
T.5 1 GDQP-L. Hùng     GDQP-L. Thanh GDQP-H. Trung           GDQP-Ph. Trình               GDQP-Ng. Nam       NN-Ng.N.Bích NN-Ph. Huyền             Toán-H. Hưng                                            
2 GDQP-L. Hùng     GDQP-L. Thanh GDQP-H. Trung           GDQP-Ph. Trình               GDQP-Ng. Nam       NN-Ng.N.Bích NN-Ph. Huyền             Toán-H. Hưng                                            
3 GDQP-L. Hùng     GDQP-L. Thanh GDQP-H. Trung           GDQP-Ph. Trình               GDQP-Ng. Nam       NN-Ng.N.Bích NN-Ph. Huyền             Toán-H. Hưng                                            
4 GDQP-L. Hùng     GDQP-L. Thanh GDQP-H. Trung           GDQP-Ph. Trình               GDQP-Ng. Nam                                                                    
5                                                                                                          
T.6 1   GDQP-L. Thanh   Hoá-Tr.M.Anh       Hoá-Đ. Dũng Hoá-V. Hoài Hoá-Nhung Hoá   GDQP-Ph. Trình   GDQP-Tr. Tiến       NN-Ph. Huyền   GDQP-Ng. Nam NN-Ng. Thuận NN-Ng.N.Bích         GDQP-L. Hùng GDQP-H. Trung           GDQP-H. Hưng                                      
2   GDQP-L. Thanh   Hoá-Tr.M.Anh       Hoá-Đ. Dũng Hoá-V. Hoài Hoá-Nhung Hoá   GDQP-Ph. Trình   GDQP-Tr. Tiến       NN-Ph. Huyền   GDQP-Ng. Nam NN-Ng. Thuận NN-Ng.N.Bích         GDQP-L. Hùng GDQP-H. Trung           GDQP-H. Hưng                                      
3   GDQP-L. Thanh   Hoá-Tr.M.Anh       Hoá-Đ. Dũng Hoá-V. Hoài Hoá-Nhung Hoá   GDQP-Ph. Trình   GDQP-Tr. Tiến       NN-Ph. Huyền   GDQP-Ng. Nam NN-Ng. Thuận NN-Ng.N.Bích         GDQP-L. Hùng GDQP-H. Trung           GDQP-H. Hưng                                      
4   GDQP-L. Thanh                   GDQP-Ph. Trình   GDQP-Tr. Tiến           GDQP-Ng. Nam             GDQP-L. Hùng GDQP-H. Trung           GDQP-H. Hưng                                      
5                                                                                                          
T.7 1                                                                                                          
2                                                                                                          
3                                                                                                          
4                                                                                                          
5                                                                                                          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 31-8-2019