SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Tp. Điện Biên Phủ
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
T.2 1                                                                    
2                                                                    
3                                                                    
4                                                                    
5                                                                    
T.3 1 NN-Phượng NN Toán-T. Hà Lý-Tr. Minh Hoá-Tr.M.Anh Sinh-Tr. Hòa Toán-Ph. Trình Địa- Sử-Nhung Sử Hoá-V. Hoài Lý-Ng. Hằng Lý-Hoa Hoá-Nhung Hoá Sử-N.T. Hồng TD-L. Dũng Tin-Châu Văn-B. Tiệp NN-Đ.T.Anh Văn-Ng. Bích Lý-Nhung Lý Toán-H. Hưng Toán-Ng. Nhã Toán-M. Hiền CN-H. Trung NN-Ph. Huyền Văn-Đ. Ngọc Sinh-Ph. Giang TD-L. Thanh Sử-Q. Hiền Văn-Ng. Bảo TD-Tr. Tiến Văn-Ng. Hạnh Lý-H. Hoài GDCD-Ng. Thịnh Toán-H. Hoan
2 TD-Tr. Hà Văn-H. Dịu Hoá-Tr.M.Anh Lý-Hoa Toán-H. Hoan Sử-Nhung Sử Toán-Ph. Trình Địa- Lý-Tr. Minh Hoá-Nhung Hoá NN-Ng. Thuận TD-Tr. Tiến Tin-Ng. Dương Văn-Ng. Bích Văn-Đ. Ngọc Hoá-Tr. Hường GDCD-Ng. Thịnh NN-Ph. Huyền GDCD-Thuần Sử-N.T. Hồng Hoá-Tr.Phong Tin-Ng. Hùng Văn-B. Tiệp TD-L. Thanh NN-Ng. Thư Toán-T. Hà Văn-Ph. Châu Lý-H. Hoài Địa-Đ. Hoa Hoá-Ng. Cường Sử-Q. Hiền CN-H. Trung NN-Đ.T.Anh NN-Phượng NN
3 Địa-Đ. Hoa Hoá-Tr.Phong NN-Phượng NN Toán-Ng. Nhã Lý-Hoa Hoá-Nhung Hoá Lý-Tr. Minh GDCD-Thuần Văn-H. Dịu TD-Tr. Tiến Hoá-Tr.M.Anh Toán-T. Hà Văn-Bình Sinh-Tr. Hòa Lý-Thúy Hoa Lý-Nhung Lý TD-L. Dũng Địa-Ng. Thuỷ Toán-V. Hường Tin-Ng. Hùng Văn-Ph. Minh Sinh-Ph. Giang Toán-Tr. Toàn Hoá-Tr. Hường TD-L. Thanh Tin-Ng. Dương Toán-H. Vân Sinh-Ph. Oanh Sinh-H. Thuỷ GDCD-Ng. Thịnh CN-Ng. Hằng Hoá-Ng. Cường Văn-Đ. Ngọc Sử-Q. Hiền
4 Hoá-Tr.Phong TD-L. Dũng TD-Tr. Hà CN-Ph. Oanh Văn-Ng. Bích Lý-Hoa NN-Ng. Thư Lý-Nhung Lý GDCD-Thuần Tin-K. Nga Địa-Ng. Thuỷ Sinh-H. Thuỷ Sinh-Tr. Hòa Toán-Ng. Nam Sinh-Ph. Giang Sinh-Ng.Phượng Lý-H. Hoài Toán-Ng. Nhã Tin-Ng. Hùng NN-Ng. Thuận Sử-Đ. Chí NN-Ng.N.Bích Lý-Thúy Hoa Văn-Ng. Hạnh Lý-Ng. Hằng TD-Tr. Tiến CN-L. Hùng Tin-Ng. Dương Toán-V. Hường Văn-Đ. Lý Địa-Đ. Thảo Toán-H. Vân Sử-Ng. Minh Hoá-Ng. Cường
5 Toán-Ng. Nam Lý-Thúy Hoa Toán-L. Thành Sinh-Ph. Oanh Địa-Đ. Thảo NN-Ng. Thư GDCD-Thuần Văn-H. Dịu NN-Ng. Thuận Toán-K. Nga Sử-Nhung Sử Sử-Ng. Minh Địa-Ng. Thuỷ Lý-H. Hoài NN-Ng.N.Bích Toán-H. Vân Toán-V. Hường Hoá-Ng. Cường Văn-Ph. Minh Văn-Bình Tin-Ng. Hùng Hoá-Tr.Phong Sinh-Ng.Phượng CN-L. Hùng Hoá-Tr. Hường GDCD-Ng. Thịnh Lý-Tr. Minh Toán-Tr. Toàn Sử-Đ. Chí NN-Ng. Cúc Lý-Ng. Hằng Văn-Đ. Lý Tin-Ng. Dương Sinh-H. Thuỷ
T.4 1 Lý-Hoa TD-L. Dũng TD-Tr. Hà Hoá-Tr.M.Anh Toán-H. Hoan Tin-Châu Toán-Ph. Trình Hoá-Đ. Dũng Hoá-V. Hoài Toán-K. Nga TD-Tr. Tiến Văn-Tuyết Lan Văn-Bình GDCD-Thuần Văn-Đ. Ngọc NN-Ph. Huyền Toán-V. Hường Lý-Nhung Lý Sử-Đ. Chí CN-L. Hùng Hoá-Tr.Phong Lý-Thúy Hoa TD-L. Thanh Văn-Ng. Hạnh Toán-L. Thành NN-Đ.T.Anh Địa-Ng. Thuỷ Lý-H. Hoài GDCD-Ng. Thịnh Sử-Ng. Minh Sinh-H. Thuỷ Toán-H. Vân Lý-Tr. Minh NN-Phượng NN
2 Tin-Châu Văn-H. Dịu Lý-Tr. Minh Văn-Tuyết Lan TD-Tr. Hà TD-L. Dũng NN-Ng. Thư Toán-K. Nga Toán-H. Hoan Hoá-Nhung Hoá GDCD-Thuần TD-Tr. Tiến Lý-Nhung Lý Sử-Đ. Chí CN-H. Trung Toán-H. Vân Sinh-Ng.Phượng Hoá-Ng. Cường Hoá-V. Hoài NN-Ng. Thuận TD-L. Thanh Văn-Bình Hoá-Đ. Dũng Địa- Văn-Đ. Ngọc Địa-Ng. Thuỷ Sinh-H. Thuỷ Hoá-Tr.M.Anh Toán-V. Hường Toán-Tr. Tân Văn-Ng. Hạnh Lý-H. Hoài Toán-Tr. Toàn Tin-Ng. Hùng
3 TD-Tr. Hà Hoá-Tr.Phong GDCD-N.T. Hồng Toán-Ng. Nhã Lý-Hoa NN-Ng. Thư Hoá-Đ. Dũng Sinh-Ph. Oanh Lý-Tr. Minh TD-Tr. Tiến Hoá-Tr.M.Anh Hoá-Nhung Hoá GDCD-Thuần Văn-Ng. Bích Lý-Thúy Hoa Lý-Nhung Lý Văn-Ph. Châu NN-Ph. Huyền Văn-Ph. Minh Văn-Bình NN-Ng. Thuận TD-L. Dũng Văn-B. Tiệp Hoá-Tr. Hường TD-L. Thanh Toán-T. Hà NN-Phượng NN NN-Đ. Hiền Văn-Ng. Bảo Hoá-Ng. Cường Toán-H. Hưng Tin-Ng. Hùng Địa- CN-L. Hùng
4 CN-H. Thuỷ CN-Ng.Phượng NN-Phượng NN TD-L. Dũng GDCD-N.T. Hồng Lý-Hoa TD-Tr. Hà Tin-Châu Địa-Đ. Thảo Văn-Ng. Bảo Toán-M. Hiền NN-Ng. Thư Hoá-Ng. Cường Toán-Ng. Nam Toán-Tr. Tân Hoá-Tr. Hường Hoá-Tr.Phong Văn-Ng. Bích CN-H. Trung Sinh-Tr. Hòa Toán-Ng. Nhã Địa-Ng. Thuỷ Địa-Đ. Hoa Lý-Thúy Hoa Tin-Ng. Dương TD-Tr. Tiến Lý-Tr. Minh Toán-Tr. Toàn TD-L. Thanh Tin-Ng. Hùng Hoá-Nhung Hoá Sử-Đ. Chí Văn-Đ. Ngọc Lý-H. Hoài
5 Toán-Ng. Nam Lý-Thúy Hoa Địa-Đ. Thảo GDCD-N.T. Hồng Văn-Ng. Bích CN-Ng.Phượng CN-H. Thuỷ NN-Đ. Hiền NN-Ng. Thuận GDCD-Thuần Lý-Hoa Toán-T. Hà Toán-Tr. Tân NN-Ng. Cúc Hoá-Đ. Dũng Văn-B. Tiệp Lý-H. Hoài Toán-Ng. Nhã Lý-Nhung Lý Toán-H. Hưng Văn-Ph. Minh Hoá-Tr.Phong Toán-Tr. Toàn Toán-M. Hiền Hoá-Tr. Hường Hoá-Nhung Hoá Tin-Ng. Dương Văn-Ng. Bảo NN-Ng. Thư Địa- GDCD-Ng. Thịnh Địa-Đ. Hoa Sinh-Ph. Oanh Văn-Ph. Châu
T.5 1                                                                    
2                                                                    
3                                                                    
4                                                                    
5                                                                    
T.6 1 Hoá-Tr.Phong Địa-Ng. Thuỷ Sử-Nhung Sử Toán-Ng. Nhã CN-Tr. Hòa TD-L. Dũng TD-Tr. Hà Toán-K. Nga CN-Ng.Phượng Sử-Q. Hiền NN-Ng. Thuận Lý-Ng. Hằng Văn-Bình Lý-H. Hoài Sử-N.T. Hồng Văn-B. Tiệp Văn-Ph. Châu Văn-Ng. Bích Địa- Lý-Nhung Lý GDCD-Thuần Toán-M. Hiền Toán-Tr. Toàn NN-Ph. Huyền Toán-L. Thành Toán-T. Hà Hoá-Tr. Hường CN-H. Trung Lý-Hoa TD-Tr. Tiến TD-L. Thanh GDCD-Ng. Thịnh Hoá-Tr.M.Anh Toán-H. Hoan
2 Văn-Đ. Lý Toán-T. Hà Toán-L. Thành NN-Ph. Huyền NN-Phượng NN Hoá-Nhung Hoá Hoá-Đ. Dũng Lý-Nhung Lý TD-Tr. Hà Sinh-H. Thuỷ CN-Ng.Phượng Địa-Đ. Thảo Toán-Tr. Tân Hoá-Tr. Hường Địa- CN-L. Hùng Hoá-Tr.Phong Toán-Ng. Nhã Toán-V. Hường GDCD-Thuần NN-Ng. Thuận Văn-Bình Văn-B. Tiệp Sinh-Tr. Hòa Lý-Ng. Hằng Sử-Ng. Minh Toán-H. Vân Hoá-Tr.M.Anh Tin-Ng. Hùng NN-Ng. Cúc Tin-Ng. Dương TD-Tr. Tiến Toán-Tr. Toàn Lý-H. Hoài
3 Sử-Ng. Minh Sử-Nhung Sử CN-Tr. Hòa TD-L. Dũng TD-Tr. Hà Văn-Tuyết Lan Văn-Đ. Mai Hoá-Đ. Dũng Toán-H. Hoan Lý-Ng. Hằng Sinh-Ng.Phượng NN-Ng. Thư NN-Ng. Cúc Văn-Ng. Bích Toán-Tr. Tân NN-Ph. Huyền NN-Đ.T.Anh CN-L. Hùng Hoá-V. Hoài Văn-Bình Văn-Ph. Minh Sử-N.T. Hồng NN-Ng.N.Bích Tin-Ng. Hùng Địa- Lý-Hoa TD-L. Thanh TD-Tr. Tiến Hoá-Tr.M.Anh Văn-Đ. Lý Hoá-Nhung Hoá Toán-H. Vân CN-Tr. Minh GDCD-Ng. Thịnh
4 Toán-Ng. Nam Tin-Châu Văn-Đ. Mai Địa-Đ. Thảo Toán-H. Hoan Địa-Ng. Thuỷ Sử-Nhung Sử TD-L. Dũng Tin-H. Hưng NN-Ng. Thuận Toán-M. Hiền CN-H. Thuỷ TD-Tr. Hà Tin-Ng. Dương Văn-Đ. Ngọc Địa-Đ. Hoa Toán-V. Hường Sinh-Ph. Giang NN-Ng.N.Bích Hoá-V. Hoài Lý-Nhung Lý GDCD-Thuần Tin-Ng. Hùng Sử-N.T. Hồng Sử-Đ. Chí CN-Hoa NN-Phượng NN GDCD-Ng. Thịnh CN-H. Trung Lý-Ng. Hằng NN-Đ. Hiền NN-Ng. Cúc TD-L. Thanh TD-Tr. Tiến
5 NN-Phượng NN NN-Ph. Huyền Tin-Châu Văn-Tuyết Lan Hoá-V. Hoài Toán-Ph. Trình Lý-Tr. Minh NN-Đ. Hiền Sử-Ng. Minh CN-H. Thuỷ Văn-Đ. Mai GDCD-Thuần Lý-Nhung Lý Địa- NN-Ng.N.Bích GDCD-Ng. Thịnh Sử-N.T. Hồng Tin-Ng. Dương Văn-Ph. Minh Địa-Đ. Thảo Sinh-Ng.Phượng CN-L. Hùng Hoá-Đ. Dũng Toán-M. Hiền Sinh-Ph. Giang Văn-Ng. Hạnh Sử-Đ. Chí Văn-Ng. Bảo NN-Ng. Thư Toán-Tr. Tân Toán-H. Hưng Văn-Đ. Lý NN-Đ.T.Anh Địa-Đ. Hoa
T.7 1 Văn-Đ. Lý NN-Ph. Huyền Văn-Đ. Mai Tin-Châu NN-Phượng NN Văn-Tuyết Lan Toán-Ph. Trình Toán-K. Nga Sinh-Ng.Phượng NN-Ng. Thuận Toán-M. Hiền Toán-T. Hà Toán-Tr. Tân NN-Ng. Cúc TD-Tr. Hà Sử-Nhung Sử Tin-Ng. Dương GDCD-Ng. Thịnh TD-L. Dũng Lý-Nhung Lý Địa-Đ. Thảo Lý-Thúy Hoa Sử-N.T. Hồng GDCD-Thuần CN-L. Hùng Lý-Hoa Hoá-Tr. Hường TD-Tr. Tiến Hoá-Tr.M.Anh Lý-Ng. Hằng Toán-H. Hưng Sinh-Ph. Oanh TD-L. Thanh Văn-Ph. Châu
2 GDCD-N.T. Hồng Toán-T. Hà Toán-L. Thành NN-Ph. Huyền Tin-Châu GDCD-Thuần Văn-Đ. Mai CN-Ph. Oanh Văn-H. Dịu Toán-K. Nga Tin-H. Hưng Văn-Tuyết Lan Hoá-Ng. Cường CN-L. Hùng Toán-Tr. Tân Tin-Ng. Dương Địa-Đ. Hoa TD-Tr. Hà Sinh-Ph. Giang Hoá-V. Hoài CN-H. Trung Toán-M. Hiền NN-Ng.N.Bích Lý-Thúy Hoa GDCD-Ng. Thịnh NN-Đ.T.Anh Toán-H. Vân Địa-Đ. Thảo Lý-Hoa CN-Ng. Hằng NN-Đ. Hiền TD-Tr. Tiến Hoá-Tr.M.Anh Toán-H. Hoan
3 Sinh-H. Thuỷ Sinh-Ng.Phượng Hoá-Tr.M.Anh Lý-Hoa Hoá-V. Hoài Toán-Ph. Trình Tin-Châu Văn-H. Dịu TD-Tr. Hà Địa-Đ. Hoa TD-Tr. Tiến Tin-K. Nga CN-H. Trung Hoá-Tr. Hường Hoá-Đ. Dũng TD-L. Dũng Văn-Ph. Châu Sử-Nhung Sử Toán-V. Hường Toán-H. Hưng Lý-Nhung Lý NN-Ng.N.Bích GDCD-Thuần Toán-M. Hiền Toán-L. Thành Văn-Ng. Hạnh GDCD-Ng. Thịnh NN-Đ. Hiền TD-L. Thanh Toán-Tr. Tân Lý-Ng. Hằng NN-Ng. Cúc Toán-Tr. Toàn Hoá-Ng. Cường
4 Lý-Hoa GDCD-N.T. Hồng Sinh-Tr. Hòa Sử-Q. Hiền Sử-Ng. Minh Sinh-Ng.Phượng Sinh-H. Thuỷ TD-L. Dũng Toán-H. Hoan Văn-Ng. Bảo Văn-Đ. Mai Lý-Ng. Hằng NN-Ng. Cúc Toán-Ng. Nam GDCD-Thuần Toán-H. Vân CN-H. Trung Lý-Nhung Lý NN-Ng.N.Bích TD-Tr. Hà Toán-Ng. Nhã Văn-Bình Lý-Thúy Hoa Văn-Ng. Hạnh NN-Ng. Thư Hoá-Nhung Hoá Văn-Ph. Châu Toán-Tr. Toàn Toán-V. Hường Sinh-Ph. Oanh TD-L. Thanh Hoá-Ng. Cường Lý-Tr. Minh TD-Tr. Tiến
5 SHL-Tr.Phong SHL-T. Hà SHL-Tr. Hòa SHL-Q. Hiền SHL-Ng. Minh SHL-Tuyết Lan SHL-Tr. Minh SHL-H. Dịu SHL-H. Hoan SHL-Ng. Bảo SHL-Nhung Sử SHL-Ng. Hằng SHL-Ng. Cường SHL-Ng. Nam SHL-Đ. Dũng SHL-B. Tiệp SHL-Đ.T.Anh SHL-Ng. Bích SHL-V. Hường SHL-V. Hoài SHL-Ng. Nhã SHL-Bình SHL-Tr. Toàn SHL- SHL-Ph. Giang SHL-Nhung Hoá SHL-Ph. Châu SHL-H. Hoài SHL-Đ. Chí SHL-Ph. Oanh SHL-Đ. Hiền SHL-H. Vân SHL-Đ. Ngọc SHL-Đ. Hoa

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 31-8-2019