05 Tháng 12 2023

Khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi "Giao thông học đường" vòng thi tuần 9 năm học 2016-2017

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

DANH SÁCH CÁC HỌC SINH  ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CUỘC THI "GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG"

VÒNG THI TUẦN 9 NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ - THPTTPĐBP của Hiệu trưởng

trường THPT thành phố ĐBP  ngày 20 tháng 2 năm 2017)

STT

Giải

Họ Và Tên

Lớp

Năm sinh

Thành tích

(điểm)

Số tiền

Ký nhận

1

Nhất

Vũ Văn Thành

11

1/9/2000

310

50.000

 

2

Nhì

Phan Duy Thành

11

12/2/2000

300

40.000

 

3

Ba

Nguyễn Quỳnh

12A1

5/7/1999

300

30.000

 

Tổng

120.000

 

 

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

Đọc 1344 thời gian
1st