19 Tháng 10 2021

CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 1 TỔ CHỨC ĐỢT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

          Thực hiện Công văn số 1618/SGDĐT-GDTX&CN ngày 12/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên đầu năm học 2021-2022; Công văn số 1709/SGDĐT-CNTT&NCKH ngày 26/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngày 20/8/2021, cụm chuyên môn số 1 phối hợp tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên bao gồm các trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ, THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Lương Thế Vinh, THPT Phan Đình Giót, THPT Nà Tấu, PTDTNT tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

          Tại trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ - điểm cầu trung tâm - báo cáo viên thực hiện các triển khai nội dung bồi dưỡng. Các đơn vị còn lại thiết lập các phòng học trực tuyến để tham gia học tập. Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng 388 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong quá trình thực hiện cụm chuyên môn số 1đã triển khai, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương, của tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.

1

Đồng chí Đặng Việt Hùng - Phó trưởng ban phụ trách, Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố báo cáo các chuyên đề

          Đồng chí Đặng Việt Hùng, Báo cáo viên, Phó trưởng ban phụ trách, Ban tuyên giáo Thành ủy đã báo cáo các chuyên đề: Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết côngtác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

2

Cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2021-2022

          Bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2021-2022 là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường trong tình hình mới; cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành. Qua đó giúp cho đội ngũ giáo viên phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao năng lực tự đánh giá, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng, đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

3

Các phòng học bồi dưỡng chính trị luôn được đảm bảo nối thông suốt với điểm cầu trung tâm

          Trước thềm năm học 2021- 2022, ngành GD&ĐT đang đứng trước những thách thức lớn: đó là thách thức trước yêu cầu phát triển, đổi mới và thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tất cả cần phải thay đổi để thích ứng, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, đảm bảo chất lượng đối với các yêu cầu cốt lõi. “Mục tiêu cốt lõi là bất biến, còn phương pháp và hành động thì vạn biến sao cho hiệu quả”. Chúng ta xác định rõ ràng khó khăn thử thách để có nhận thức, tư tưởng, tầm nhìn và kế hoạch phù hợp. Đồng thời, vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu an toàn, chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Cụm chuyên môn số 1 và các trung tâm thuộc khu vực thành phố Điện Biên Phủ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

              Tác giả: Nguyễn Thị Bích, Hoàng Thị Dịu (tổ Ngữ văn)

Đọc 624 thời gian